Intake, diagnose, indicatie

Cliënten die zich bij De Linde aanmelden, komen in eerste instantie terecht bij het zorgadviesteam, bestaande uit enkele teamleden van LindeAdvies. Het zorgadviesteam stelt de diagnose, maakt zo nodig een zorgleefplan/behandelplan en regelt de indicatie bij de financier (zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente).

Kortdurende begeleiding

In het kader van der actuele veranderingen in het sociale domein ontwikkelde De Linde een doelgericht aanbod voor mensen die gebaat zijn met tijdelijke, projectmatige ondersteuning (5 tot 15 bijeenkomsten).

Doelgroep

De kortdurende begeleiding is onder andere bedoeld voor mensen die langdurig zonder werk zijn of door andere oorzaken in de problemen dreigen te geraken. Over het algemeen zijn deze cliënten bij de gemeentelijke sociale dienst bekend en vallen zij momenteel tussen wal en schip. Ze kunnen in veel gevallen baat hebben bij enkele uren professionele zorg (inzichtgevende gesprekken, therapie) zo nodig in combinatie met persoonlijk aandacht en begeleiding door semi-professionals en vrijwilligers.

Ondersteuningsvraag

De ondersteuningsvraag kan liggen op het gebied van:
• activering
• weerstand tegen de hulpverlening
• omgaan met kritiek
• assertiviteit
• stressbestendigheid / ontspanning
• sociale vaardigheden
• communicatieproblemen met de omgeving
• lichte somberheid / activering
• lichte angstklachten (piekeren/spanning)
• onzekerheid / faalangst / negatief zelfbeeld
• emotieregulatie
• agressieproblemen (barometer)
• zelfmanagement (wat vind ik leuk, wat wil ik doen, wat zijn mijn kwaliteiten)
• omgang met partner, kinderen, buren

Individueel of in een groep

Het begeleidingstraject duurt tussen de 5 en 15 bijeenkomsten. Soms is het beter om problemen in een groep op te pakken. Daarom biedt LindeAdvies ook groepsgewijze begeleiding.

Aansluiting WMO

De coaching of training heeft een preventief karakter en voorkomt dat problemen onnodig groot worden. Voor cliënten scheelt dit veel persoonlijke narigheid en maatschappelijk voorkom je aanzienlijke kosten.

LindeAdvies combineert de ondersteuning zo nodig met persoonlijke aandacht en begeleiding door semi-professionals en vrijwilligers. Deze gecombineerde en gecoördineerde inzet van experts, semi-professionals en vrijwilligers sluit perfect aan op de uitgangspunten van de WMO.

Het bijzondere van de aanpak door De Linde is dat eventueel benodigde vrijwilligers zich niet alleen inzetten vanuit hun persoonlijke betrokkenheid, maar dat nadrukkelijk ook doen op basis van professionele diagnose en inzichten. Dit voorkomt frustratie en vergroot de kans op daadwerkelijk succes.

Zie ook: www.lindezorg.nl en www.lindeplus.nl

Collegiaal advies en ondersteuning

Een tweede kerntaak van LindeAdvies is om de woonbegeleiders en andere bij de cliënt betrokkenen te adviseren en te ondersteunen in hun omgang met de cliënt. Hiervoor beschikt De Linde over een elektronisch communicatieplatform (LindeNet), waarop begeleiders en zorgverleners op elk moment van de dag hun vragen aan de experts van LindeAdvies kunnen voorleggen.

LindeAdvies biedt specialistisch advies en ondersteuning aan

• woonbegeleiders
• aanbieders dagbesteding
• familie en sociale omgeving
• huisartsen
• andere zorgverleners

Deskundigheidsbevordering en kwaliteitszorg

LindeAdvies speelt een centrale rol in de kwaliteitszorg bij De Linde. De kwaliteit waarborgen we met:
• Een programma voor ‘education permanente’
• Gestructureerde intervisie
• Periodieke evaluatie van protocollen en procedures
• Specifieke aandacht voor veiligheid en geweld in de directe leefomgeving van de cliënt
• Een intern digitaal communicatiesysteem (LindeNet)

De Linde gecertificeerd naar NEN-EN 15224

Stichting De Linde heeft opnieuw belangrijke stappen gezet in het borgen van de kwaliteit van de organisatie en haar dienstverlening. De Linde is vooruitlopend op de WMO 2015 van HKZ certificering naar NEN-EN 15224 gecertificeerd. Hiermee wordt bevestigd dat alle dienstverlening van de organisatie over een breed front aan hoge kwaliteitseisen voldoet.

 

Kosten

De kosten van de inzet van LindeAdvies voor de cliënten worden over het algemeen betaald via de Zorgverzekering, de AWBZ, WMO of het UWV.

© 2014 LindeAdvies | Website Studio Typo Dynamo | Inloggen webredactie